การลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนองานและผู้เข้าร่วมงานประชุม

      ช่วงเวลา                                                           การดำเนินการ

19 มิถุนายน 2566  - 15 ตุลาคม 2566           เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
                                                          ไม่เกิน 15 หน้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
19 มิถุนายน 2566  - 15 ตุลาคม 2566           ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
25 ตุลาคม 2566                                     วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
30 ตุลาคม 2566                                     ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เสนอผลงาน
3 พฤศจิกายน 2566                                 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 (NIECT2023 National Conference)
ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2566                          ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
                                                          โสตฯ-เทคโนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (Proceedings)

ลงทะเบียนร่วมงาน โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์
ลงทะเบียนร่วมงาน โสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงาน 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมงานและผู้ที่นำเสนอผลงานชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารออมสิน  สาขารามคำแหง
บัญชีเลขที่ 020418570162 ชื่อบัญชี  นางศยามน อินสะอาด หรือ  นางสาวบุษกร เชี่ยวจินดากานต์  หรือ  นายทิชพร นามวงศ์


เมื่อผู้สมัครโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้สมัคร upload หลักฐานการชำระเงินได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัคร

**หมายเหตุ: ทั้งนี้เมื่อโอนเงินแล้วผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

    • รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) Download Template