รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ

                การประชุมวิชาการโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคมทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เข็มแข็งต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในที่ประชุมวิชาการ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ ได้มอบหมายการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของสมาชิกสมาคมโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ต่อไป 

           ซึ่งในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖” และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีเวทีการนำเสนอผลงาน และการเผยแพร่ผลงานการวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ได้อย่างกว้างขวาง และยั่งยืนต่อไป