การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36  และ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1   “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” 

The 36th National  and 1st International Conference on   Educational and Communication Technology 


"มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล "

A New Dimensions of Learning Innovation and Digital Technology


สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วันศุกร์ที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.00 น. - 20.30 น.  ณ  กราฟ โฮเทล รัชดา (GRAPH Hotels)